KURSUSE KIRJELDUS

1. Eesmärk

Kursus on mõeldud õpilastele kes õppivad tarkavara ja andmebaaside halduse riikliku õppekava järgi põhikooli järgsetes rühmades. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab põhiteadmised andmeturbe terminoloogiast ja andmekaitse korraldamisest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad.

3. Õppesisu

3.1. PÕHIMÕISTED. Informatsioon ja andmed. Infovarad. Turvarisk. Ohud. Nõrkused.

Turvameetmed.

3.2. ANDMETURBE KOMPONENDID. Käideldavus, konfidentsiaalsus, terviklus.

3.3. OHUD JA NÕRKUSED. Infosüsteemide ja infotehnoloogia kasutamisega seotud

potensiaalsed ohud. Ohtude liigitamine. Viirused. Nõrkuste liigitamine.

3.4. TURVAMEETMED. Ennetavad, avastusmeetmed, taastusmeetmed.

Organisatsioonilised, füüsilised, infotehnoloogilised meetmed. Krüptimine.

3.5. ANDMETURBE STANDARDID. Ülevaade andmeturbe standardidest.

3.6. INFOTURBE AUDIT. Auditi planeerimine ja läbiviimine.

3.7. RISKIANALÜÜS. Riskianalüüsi metoodikad. Riskianalüüsi planeerimine ja

läbiviimine.

3.8. TALITLUSPIDEVUSPLAAN JA TAASTEPLAANID. Talitluspidevusplaani

koostamise planeerimine ja läbiviimine.

3.9. RIIGI INFURBEPOLIITIKA. Digitaalallkiri. ISKE. Turbeklassid. Turbetaseme

astmed riigi infosüsteemide jaoks.

3.10. TURBE MAJANDUSLIK KÜLG. Jääkrisk. Kulutuste planeerimine.

4. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb

 • andmeturbe põhimõisteid;
 • turvameetmete liike;
 • põhilisi andmeturbe standardeid;
 • riskianalüüsi metoodikaid;
 • riigi infoturbe korraldust.

Õppija oskab

 • hinnata ohte ja nõrkusi;
 • planeerida andmeturvet ja võtta tarvitusele andmeturbemeetmeid.

5. Hindamine

Hindamine toimub 5 balli (ehk 100%) süsteemis ja hinne kujuneb järgmiselt:

 1. 40% õpilase osavõtt tundidest
 2. 10% Referaat teemal "Arvutiviirused ja pahavara"
 3. 10% arvestus test Moodle keskkonnas
 4. 10% Ristsõna teemal "Andmeturbe alused"
 5. 10% töövihiku täitmine
 6. 5% osalemine arutlelus foorumis
 7. 5% aktiivsus nii tundides kui ka Moodle keskkonnas

Kursus on valmistaud 1AP(40 tundi) mahus.